Prestatie Afspraken (Tripartite)

Wat zijn Prestatie afspraken?

Woningcorporaties moeten sinds de invoering van de Woningwet een overzicht opstellen met de voorgenomen werkzaamheden op het grondgebied van de gemeente, en deze ook kenbaar maken aan de Gemeente en Huurdersorganisatie(s). Bij het overzicht hoort de beoogde bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid voor de komende 4 jaar. Dit wordt ook wel ‘het bod’ genoemd. Het bod is het startpunt voor het maken van de prestatieafspraken. 

Elke corporatie moet uiterlijk op 15 december de minister, de huurdersorganisatie(s) en gemeente voorzien van 3 documenten:

 1. het overzicht met voorgenomen activiteiten voor de komende jaren (de prospectieve informatie oftewel dPi)
 2. de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente en de huurdersorganisaties
 3. een bestuursverklaring

De corporatie stuurt de dPi op naar het ministerie van BZK (de financiële toezichthouder). Deze beoordeelt vervolgens de meerjarige financiële continuïteit. Op 1 juli van het volgende jaar stelt het WSW het borgingsplafond vast. De gemeente weet daardoor pas een jaar later of de plannen van de corporatie ook doorgang (kunnen blijven) vinden. 

Onderwerpen van de prestatieafspraken
Bij prestatieafspraken gaat het niet alleen over investeringen van corporaties in vastgoed. Het gaat ook over leefbaarheid, huurbeleid, verkoop van woningen en duurzaamheid. Het bod moet ingaan op een aantal verplichte onderwerpen:

 • Nieuwbouw en aankoop van woningen
 • Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
 • Huisvesting van specifieke groepen
 • Kwaliteit en duurzaamheid woningen
 • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Voor gemeenten betekent dit dat zij een aantal taken op zich nemen:

 • Woonvisie opstellen
 • Huisvestingsverordening opstellen
 • Procesvoorstel aan corporaties
 • Bod doorgronden


Rol Huurdersorganisatie
Huurdersorganisaties hebben een volwaardige rol. Ze worden betrokken bij het hele proces en mogen dus meebeslissen. Daarnaast mogen de Huurdersorganisaties deze prestatie afspraken ook mede ondertekenen. Het gezamenlijk overleg tussen Huurdersorganisaties, Gemeente en Woningcorporatie wordt ook wel het tripartite (drie partijen) overleg genoemd.